Pravidla | MyTea - MyStory

1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Rauch spol. s.r.o., se sídlem Praha, Libeň, Na žertvách, 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37375, IČ 63666618

1.2. Organizátorem soutěže je společnost PHD, a.s., se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6838, IČ 26210738.

2. Účastníci soutěže

2.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm na území České republiky, která se do soutěže přihlásí na internetové stránce soutěže www.mojeleto.cz, přičemž potvrdí souhlas s těmito pravidly a splní další podmínky stanovené v těchto pravidlech. Osoby mladší 15 let se mohou účastnit soutěže jen se souhlasem jejich zákonných zástupců, přičemž tento souhlas jsou povinny na vyžádání pořadatele prokázat, jinak budou z účasti v soutěži vyloučeny.

2.2. Účastník soutěže, jenž splnil podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2.1 těchto pravidel („soutěžící“), je oprávněn v souladu s těmito pravidly, nahrát soutěžní fotografii nebo video přes formulář na stránce www.mojeleto.cz, kde je povinen uvést své správné kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště, email).

2.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním poměru k pořadateli nebo organizátorovi soutěže.

2.4. Každý soutěžící nese své náklady spojené s jeho účastí v soutěži a za žádných okolností nemá právo na jejich úhradu ze strany pořadatele nebo organizátora.

3. Princip soutěže

3.1. Soutěžící nahraje přes formulář na stránce www.mojeleto.cz soutěžní fotografii či video (dále jako soutěžní příspěvek), které vystihují jeho letní příběh. Tento soutěžní příspěvek může následně upravit dle designu čaje MyTea s cílem co nejvíce zvýšit jeho atraktivitu. Soutěžní příspěvek se po kontrole zobrazí na webu a začíná sbírat Like.

3.2. Soutěž je rozdělena na týdenní soutěže, ve kterých budou výhry určeny na základě počtu like. Dále bude určena 1 hlavní výhra za celou dobu trvání soutěže, která bude vybrána na základě rozhodnutí poroty.

3.3. Doba trvání soutěže je od 3.7.2017 do 3.9.2017, přičemž týdenní soutěže budou probíhat v těchto termínech: 3.7. 2017 - 9.7.2017; 10.7. 2017 - 16.7. 2017; 17.7. 2017 - 23.7.2017; 24.7. 2017 - 30.7.2017; 31.7. 2017 - 6.8. 2017; 7.8. 2017 - 13.8.2017; 14.8. 2017 - 20.8.2017; 21.8. 2017 - 27.8.2017; 28.8. 2017 - 3.9.2017

3.4. Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat žádné vulgarismy, urážky či hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, či být jinak v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat žádná práva jakýchkoliv třetích osob nebo být jinak nevhodný. Soutěžní příspěvky, jež nesplňují podmínky dle předchozí věty budou ze soutěže vyloučeny.

Soutěžící se může účastnit soutěže s libovolným množstvím soutěžních příspěvků.

4. Určení a výběr výherců

4.1. V každé týdenní soutěži získají výhru první 3 soutěžící v pořadí, jejichž soutěžní příspěvek získal v pořadí nejvyšší nebo druhý nejvyšší nebo třetí nejvyšší počet like.

4.2. Hlavní výhru za celou dobu trvání soutěže získá soutěžící, jehož soutěžní příspěvek vybere porota pořadatele a organizátora.

4.3. Pokud dojde v dané týdenní soutěži ke shodě počtu like soutěžních příspěvků více soutěžících, bude pro pořadí soutěžích určující čas nahrání soutěžního příspěvku do formuláře na stránce www.mojeleto.cz, kdy dříve zaslaný soutěžní příspěvek bude mít přednost.

4.4. Pokud dojde ke shodě mezi více soutěžícími, bude pořadí sestaveno dle času odeslání Soutěžního příspěvku na web, kdy první místo získává nejdříve zaslaný příspěvek.

4.4. Výherci budou vyhlašováni vždy do 72 hodin po skončení dané týdenní soutěže, a to na webové stránce www.mojeleto.cz. Výherce hlavní výhry za celou dobu trvání soutěže bude vyhlášen po skončení soutěže.

5. Autorská práva

5.1. Soutěžící okamžikem, kdy nahraje přes formulář na stránce www.mojeleto.cz, do soutěže soutěžní příspěvek (dále také „podání soutěžního příspěvku“), vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným, časově neomezeným užitím tohoto soutěžního příspěvku pořadatelem a organizátorem, a to všemi způsoby, které jsou ke dni podání soutěžního příspěvku do soutěže známé, zejména rozmnožováním soutěžního příspěvku, rozšiřováním rozmnoženin nebo originálu soutěžního příspěvku, pronájmem anebo půjčováním originálu nebo rozmnoženiny soutěžního příspěvku, vystavováním rozmnoženiny nebo originálu soutěžního příspěvku a jeho sdělováním veřejnosti, to vše v tištěné, elektronické, trojrozměrné nebo jiné podobě a bez omezení množství, území a času, dle uvážení pořadatele a organizátora, v souvislosti se soutěží a/nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele.

5.2. Podáním každého soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící současně potvrzuje, že soutěžní příspěvek je výlučně jeho vlastním výtvorem, a odpovídá za to, že podáním soutěžního příspěvku do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že podáním soutěžního příspěvku do soutěže jsou porušena práva třetích osob, jsou organizátor a pořadatel oprávněni soutěžícího ze soutěže vyloučit; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli, organizátorovi anebo třetím osobám.

5.3. Podáním každého soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící pro případ, že tento soutěžní příspěvek bude vybrán porotou jako soutěžní příspěvek, za který náleží hlavní výhra za celou dobu trvání soutěže a rovněž pro případ, že za tento soutěžní příspěvek získá nárok na výhru v týdenní soutěži („vítězný soutěžní příspěvek“), souhlasí s bezplatným užitím tohoto soutěžního příspěvku pořadatelem a organizátorem všemi způsoby potřebnými k úpravě podkladů pro další využití, jakož i všemi jinými výše v těchto pravidlech uvedenými způsoby, to vše dle uvážení pořadatele a organizátora a bez časového, územního a množstevního omezení. Podáním každého soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící dále pro případ, že se soutěžní příspěvek stane vítězným soutěžním příspěvkem, souhlasí s prováděním změn nutných k realizaci soutěže a jiných zásahů do tohoto soutěžního příspěvku, se spojením soutěžního příspěvku s jiným dílem a se zařazením soutěžního příspěvku do díla souborného, a s užitím takto změněného, spojeného, zařazeného apod. soutěžního příspěvku stejnými způsoby a v rozsahu, jako je výše v těchto pravidlech uvedeno o užití samotného (tj. nezměněného, nespojeného, nezařazeného apod.) soutěžního příspěvku.

5.4. Soutěžící podáním každého soutěžního příspěvku do soutěže pro případ, že se soutěžní příspěvek stane vítězným soutěžním příspěvkem, prohlašuje, že pokud jej k tomu organizátor nebo pořadatel vyzve, uzavře s ním bez zbytečného odkladu výhradní bezúplatnou licenční smlouvu, jejímž předmětem bude poskytnutí souhlasu k užití vítězného soutěžního příspěvku v rozsahu odpovídajícím výše uvedenému souhlasu. Organizátor ani pořadatel není povinen licenci využít.

5.5. Podáním každého soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící prohlašuje, že má řádné souhlasy od všech osob případně zachycených v soutěžním příspěvku k užití tohoto soutěžního příspěvku v soutěži a v souladu s těmito pravidly, a také, že má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků případně zachycených v soutěžním příspěvku k užití tohoto soutěžního příspěvku v soutěži a v souladu s těmito pravidly. Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje odškodnit pořadatele a organizátora v případě jakýchkoliv škod jim způsobených v důsledku podání soutěžního příspěvku do soutěže v rozporu s těmito pravidly.

6. Výhry

6.1. Hlavní výhra za celou dobu trvání soutěže pro výherce vybraného porotou je GoPro kamera. Výhry za soutěžní příspěvky, jež v dané týdenní soutěži získaly nejvyšší počet like, budou pro každou týdenní soutěž vždy unikátní a budou zveřejněny na webových stránkách soutěže současně se zveřejněním zahájení každé týdenní soutěže.

7. Ostatní ustanovení a podmínky

7.1. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách soutěže.

7.2. Soutěž a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky.

7.3. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

7.4. Organizátor a pořadatel jsou oprávněni ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzvou soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že splňuje podmínky účasti v soutěži dle těchto pravidel. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

7.5. Pořadatel ani organizátor nenesou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za případné vady výhry.

7.6. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Soutěžící se zavazuje uvádět v rámci své účasti v soutěži ve smyslu čl. 2 těchto pravidel pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky či jiných médií, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

7.7. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.mojeleto.cz a to po dobu trvání soutěže.

8. Ostatní ustanovení a podmínky

8.1. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách soutěže.

8.2. Soutěž a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky.

8.3. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže MyTea-MyStory tímto uděluje pořadateli soutěže, tj. společnosti Rauch spol. s.r.o., se sídlem Praha, Libeň, Na žertvách, 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37375, IČ 63666618 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, věk, e-mailová adresa, jež poskytl organizátorovi soutěže a pořadateli soutěže v rámci soutěže MyTea-MyStory, a to za účelem realizace soutěže a za účelem informování účastníka soutěže o realizaci dalších marketingových akcí pořadatele a dále k marketingovým účelům pořadatele jako je nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i k předání těchto údajů dalším osobám a dále za účelem průzkumu trhu, jeho analýz apod., to vše po dobu soutěže a dále 6 měsíců od skončení soutěže.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel soutěže a organizátor soutěže, tj. společnost PHD, a.s., se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 26210738, je zpracovatelem. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli a organizátorovi soutěže, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které pořadatel soutěže údaje předá.

Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele soutěže odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností pořadatele soutěže ve smyslu tohoto zákona. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

Účastník soutěže rovněž uděluje souhlas správci a případně dalším osobám, jimž správce osobní údaje zpřístupní, k zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Účastník soutěže poskytuje pořadateli a organizátorovi soutěže dále souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a neúplné poštovní adresy (obec) ve sdělovacích prostředcích (tisk, rozhlas, televize apod.) a na internetových stránkách pořadatele a soutěže, to vše po dobu soutěže a dále 6 měsíců od skončení soutěže.

Účastník soutěže bere na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže MyTea-MyStory.